Udslusningskoordinator

Udslusningsmentoren er ikke en lovfæstet ret i lighed med udskrivningskoordinator eller ”ret- og pligtmentor”. Udslusningsmentoren står kun beskrevet i lovbemærkningerne til kontanthjælpsreformen og er derfor en ”hensigtserklæring”. Det er således hensigten, at der er et særligt fokus på personer indsat i afsoningsinstitutioner, der står over for løsladelse.

Afsoningsinstitutionen skal derfor hurtigst muligt efter, at tidspunktet for løsladelse bliver kendt, meddele kommunen, at en person løslades samt oplyse tidspunktet herfor. Endvidere skal Kriminalforsorgen skal i forbindelse med løsladelsen hjælpe med den relevante kontakt til kommunen, således at personens forsørgelse så vidt muligt er afklaret ved løsladelsen.

Kommunen skal således samarbejde med Kriminalforsorgen på dette område, herunder særligt vurdere behovet for en udslusningskoordinator efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der kan tage over, når Kriminalforsorgens indsats stopper. Også på dette område gælder det, at tilbuddet om en udslusningskoordinator skal have afgørende betydning for en god udslusning.